IRANIAN P.E.N.CENTRE
( IN EXILE)
IPCE

  The Iranian PEN Center in Exile
English Links Literature Contact Members Leaflets Chart Structure Home
کميته های انجمن جهانی قلم

کمیتۀ نویسندگانٍ دربند
Writers-in-prison-committee

این کمیته درسال1960 تاسیس شد. تاسیسٍ این کمیته واکنشٍ دفاعی درمقابل تهدیدات روزافزون کشورهایی است که تلاش می ‌ کنند صدای نویسندگان را خفه کنند. کمیته، دفاع ازدست ‌ اندرکاران موسسات انتشاراتی، دبیران مطبوعات و روزنامه ‌ نگاران تحت پیگرد و یا زندانی را نیز برعهده گرفته است. کمیته از کسانی که به جرم تبلیغ اعمال قهر و یا انجام آن محکوم شده ‌ اند و یا مردم را به کینه ‌ توزی نژادی فراخوانده اند دفاع نمی کند، زیرا این گونه فعالیت ‌ ها با مفاد منشور جهانی قلم مغایرت دارد...

ادامه

کمیتۀ زنان نویسنده در پن بین المللی
International PEN Women Writers Committee
IPWWC

کمیتۀ زنان نویسندۀ پن بین المللی، درسال 1991 در وین تشکیل شد. هنوز هم زنان در سراسر جهان کم و بیش ازحقوق برابر برخوردار نیستند. کمیته کوشش می‌کند از نویسندگان زن بنا بر ضرورت دفاع کند، از آنان پشتیبانی کند و بین آنان رابطه برقرارکند.
کمیته، با آگاهی از این امر که زنان نویسنده در نقاط مختلف جهان در شرایط متفاوتی به سرمی برند و کار می کنند تلاش می کند مشوق " خود مختاری " آنان شود...
ادامه

کمیتۀ نویسندگان برای صلح
Writers for Peace Committee
(WfPC)
 

در سال 1984، نویسندۀ اسلوونی، میکلوس میکلن، این کمیته را بنیان نهاد. از آن پس، پن اسلوونیا، هرسال میزبان سالانۀ کنفرانس های این کمیته در شهر بلد (اسلوونیا ) است.
وظیفه ای که این کمیته برعهده گرفته ودر منشورپن بین المللی بر آن تاکید شده این است: " با تمام نیرو کوشید آرمان بشریت برای زندگی در جهانی که در صلح و مسالمت بسربرد تحقق یابد." ...

ادامه


منشور انجمن قلم بين المللی

منشور انجمن قلم بين المللی بر مبنای قطعنامه هايی که در کنگره های بين المللی به تصويب رسيده اند تدوين شده است. اين منشور شامل اصول زير است و انجمن قلم بين المللی نماينده و مداقع آن هاست.

۱ – ادبیات مرز کشوری و ملی نمی شناسد و حتی در مواقع بروز تنش های سياسی چه در عرصه کشوری و چه در عرصه جهانی بايستی ارزش همگانی بشريت محسوب شوند.

۲ – آثار هنری، ميران همگانی بشريت اند و در هر وضعيتی، خصوصا هنگام بروز جنگ ها بايستی از گزند هوی و هوس و سودای ملی و سياسی محفوظ بمانند.

۳ – اعضای انجمن قلم بين المللی موظفند همواره و در همه جا با تمام نيروی خود برای حسن تفاهم و احترام متقابل بين اقوام و ملل بکوشند. اعضای انجمن قلم بين المللی موظفند عليه کينه توزی نژادی، طبقاتی و ملی مبازره کنند و به خاطر ایدآل زندگی در دنيای صلح و دوستی از هيچ کوششی فروگذاری نکنند.

۴ – انجمن قلم بين المللی، مدافع اصل تبادل آزادانه انديشه و نظرات در عرصه ملی و در عرصه بين المللی است. اعضای انجمن موظفند عليه هر نوع ممانعت و يا جلوگيری از آزادی بيان انديشه در کشورشان، در جامعه ای که در آن به سر می برند و در سراسر جهان مبارزه کنند.

انجمن قلم بين المللی، مدافع آزادی مطبوعات است و با هر نوع سانسور مستبدانه در دوران صلح مخالف است. این انجمن بر آن است که انتقاد آزادانه از حکومت ها، از تاسيسات اداری و مؤسسات و نهادها، برای پيشرفت لازم در جهان و دستيابی به نظام سازمان يافته سياسی و اقتصادی شکوفان تر، ناگزير و بسيار ضروری است. و چون آزادی، خويشتن داری داوطلبانه را نيز در برمی گيرد، اعضای اين انجمن متعهد می شوند عليه سوء استفاده از آزادی مطبوعات، مانند انتشار مطالب دروغ، جعل و دستکاری های عمدی و تحريف واقعيات به منظور هدف های شخصی و سياسی، مقابله کنند.